Aanmelding Rebound

Leerlingen worden aangemeld door de ondersteuningscoördinator van de betrokken scholen of een leerplichtambtenaar. Hij of zij formuleert de centrale problematiek en de hulpvraag. De aanmelder geeft via de webapplicatie met toestemming van ouders en leerling gedetailleerde informatie over de problematiek van de leerling op school en op andere leefgebieden. Vervolgens maken ouders/verzorgers een afspraak met een van de orthopedagogen van Rebound voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek zijn behalve de orthopedagoog in ieder geval de leerling en ten minste één van zijn ouders/ verzorgers aanwezig. Afhankelijk van de voorinformatie zal soms een jeugdzorgcoach van Elker bij het gesprek aanwezig zijn. Na het intakegesprek wordt al dan niet besloten tot toelating.

Sommige leerlingen zijn wegens omstandigheden niet in staat het Rebound traject te volgen. Zij worden wel toegeleid naar alternatieve trajecten.

Aanmelding TTVO

Leerlingen worden aangemeld door een ECT’er ( expertise consultatieteamlid) van het samenwerkingsverband bij een medewerker van het ondersteuningsteam van het OPDC. Hierin zijn orthopedagogen, een gedragsspecialist en een teamleider vertegenwoordigd.

Er wordt informatie uitgewisseld over de problematiek en wanneer de medewerker ook inschat dat de leerling op zijn plek zal zijn bij TTVO wordt er een intakegesprek gepland. Hierbij zijn naast de medewerker van het TTVO, ook de leerling, ten minste één van zijn/ haar ouders/ verzorgers aanwezig, maar ook de hulpverlener, de leerplichtambtenaar, school van herkomst en de ECT’er.

Na het intakegesprek wordt al dan niet besloten tot toelating en wordt het maatwerkprogramma besproken. ( welke dagen, hoeveel uren en welke vakken gaat een leerling volgen). Na 6 tot 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats met alle betrokkenen

Plaatsing

Zo snel mogelijk nadat de leerling is gestart wordt er een OPP gemaakt. Dit is een plan waarin de ontwikkelingsdoelen op gebied van onderwijs en gedrag worden beschreven. Wij streven er naar om dit binnen twee weken na de start van de leerling op het OPDC voor elkaar te hebben.

Aan het eind van het traject wordt het OPP geëvalueerd en volgt een (gefaseerde) (terug)schakeling. Iedere 6 weken is er een tussenevaluatie.

Toestemmingsverklaring voor uitwisseling informatie

 Tijdens het intakegesprek wordt, als de leerling jonger is dan 18 jaar, aan ouders en de leerling gevraagd ons zogenaamde toestemmingsformulier te tekenen. Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig ondertekenen. Deze toestemming hebben we nodig om zowel mondeling als schriftelijk informatie uit te wisselen met instanties die ook met de leerling werken. Hierdoor zijn we in staat om snel belangrijke informatie over de leerling te verkrijgen om zodoende de bestaande plannen te integreren.

Eén jongere, één plan is ons motto.

De informatie wordt binnen het OPDC vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder de toestemming van ouders en jongere aan derden worden verstrekt.

De volgende documenten worden opgevraagd van de school van herkomst:

  • het OPDC aanmeldingsformulier
  • het OPP
  • rapport/cijferlijsten
  • andere overige relevante informatie

De volgende documenten worden opgestuurd naar de school van herkomst

  • het OPP
  • de tussenevaluatie(s)
  • de eindevaluatie