Het preventieve Reboundtraject

Scholen kunnen ook leerlingen aanmelden voor een ambulant begeleidingstraject. De leerlingen blijven dan op hun eigen school en hebben gedurende 8 weken contact met een ambulant begeleider vanuit Rebound. Het betreft leerlingen die nog niet zijn uitgevallen, maar beginnend probleemgedrag laten zien. Interne ondersteuning heeft nog geen resultaat opgeleverd. Tijdens de periode van 8 weken wordt gedrag geoefend en wordt er onderzocht waar de problemen vandaan komen. Van docenten wordt een actieve communicatiehouding verwacht. Docenten voorzien de ambulant begeleider van informatie over de vorderingen van de leerlingen. Docenten krijgen zo mogelijk handelingsadviezen aangeboden.

Rebound kan ook individuele docenten of docentengroepen begeleiden in de omgang met gedragsmatig ingewikkelde leerlingen. Het betreft een kortdurend traject van 8 weken waarin gesprekken plaatsvinden en lessen worden bezocht. Zo mogelijk wordt er van video interactie gebruikt gemaakt.

Ten slotte kunnen we binnen het Preventieve Reboundtraject ook moeilijke groepen leerlingen op school begeleiden. In een traject van ongeveer 10 weken vindt een analyse van de problematiek plaats en wordt er met groepen leerlingen en docenten gewerkt aan een verbetering van het werkklimaat.

Werkwijze begeleiding lastige groepen

Wanneer het OPDC gevraagd wordt voor de begeleiding van een lastige groep, wordt er eerst een gesprek gepland met de teamleider, ondersteuningscoördinator en mentor van de betreffende klas. Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht wat maakt dat deze groep als lastig wordt ervaren en wat er al gedaan is door school zelf om een beter klimaat in deze klas te krijgen. Na dit gesprek volgen er een aantal observaties in de klas, waarbij gekeken wordt naar de groepsdynamiek, de rol van de docent en hoe het groepsplan in de praktijk uitgevoerd wordt. Op grond van deze bevindingen wordt er een op maat gemaakt plan opgesteld, waarbij er verschillende interventies ingezet kunnen worden, zoals:

* Begeleiding van de klas waarbij probleembesef en actief meedenken in oplossingen centraal staan. Er kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld de sociale vaardigheden binnen de groep, het vergroten van de veiligheid, het leren omgaan met regels en gezag, etc.

* Individuele begeleiding van een aantal leerlingen die daar of baat bij hebben of niet profiteren van de groepsaanpak. Ouders van deze leerlingen worden betrokken bij deze begeleiding.

* Individuele begeleiding van docenten in de omgaan met de lastige leerling of de lastige klas. Dit zijn docenten die zelf hebben aangegeven dit graag te willen of waarvan de teamleider heeft aangegeven dat dit nodig is.

* Begeleiding van het docententeam in het realiseren van een gezamenlijke aanpak op basis van het groepsplan.

* Ouders betrekken en informeren via een ouderavond

Verzuimloket

Het verzuimloket geeft advies en verzorgt verschillende ondersteuningstrajecten om de leerlingen terug te leiden naar school. Het verzuimloket voert i.o.v. het SWV de verzuimregistratie uit waarbij de scholen van het samenwerkingsverband iedere drie maanden gegevens over thuiszitter aanleveren.