Beste ouders, verzorgers,

Landelijk neemt het wapenbezit en -gebruik onder jongeren toe. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en ook wij als school maken ons hier zorgen over. Daarom wordt er landelijk een  wapeninleveractie georganiseerd. Deze actie zal plaatsvinden in de week van de veiligheid van 11 tot en met 15 oktober 2021. Onze school doet mee aan deze actie. In deze brief kunt u lezen hoe wij hier op school aandacht aan geven en bij wie u terecht kunt als u hulp wilt bij het voeren van een gesprek hierover met uw kind.

 

Planning wapeninleveractie

De wapeninleveractieactie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Bewustwording via lessen:

We wijzen onze leerlingen op de risico’s en gevolgen van wapenbezit tijdens de les maatschappijleer. Op onze school doen we dat door middel van een de voorlichting Wapens en Geweld van Halt. Meer informatie over de voorlichting van Halt treft u in bijlage 1 bij deze brief.

 

  1. Campagne wapeninleveractie:

Vanaf  midden september hangen wij posters op in de school. Deze posters zijn door het ministerie gemaakt en maken onderdeel uit van de landelijke campagne. Op deze posters wordt opgeroepen om in de week van de veiligheid wapens in te leveren. Dit kan op een aantal locaties in de stad. Waar dit precies kan, kunt u lezen in bijlage 2 bij deze brief.

 

 

Ik wil graag hulp voor mijn kind, waar kan ik terecht?

Voor hulp en ondersteuning, bij bijvoorbeeld het bespreken van zorgen over wapenbezit, kunt u terecht bij het VO WIJ-team. Het VO WIJ-team bestaat uit maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. Op iedere middelbare school in de stad Groningen zijn één of meerdere VO WIJ-team medewerkers aanwezig. Het VO WIJ-team ondersteunt leerlingen als het even niet zo loopt als zij, school of ouders het graag zouden willen. Ook komen zij in beeld als er zorgen zijn rondom een leerling. Veiligheid en het dragen van wapens zijn voorbeelden van deze zorgen. Wanneer zij in beeld komen zullen ze met u en uw kind in gesprek gaan om te kijken wat er in jullie situatie nodig is. Daarin leveren zij maatwerk en denken ze met u en uw kind mee. U kunt via onze ondersteuningscoördinator in contact komen met het VO WIJ-team.

 

Vragen

Mocht u vragen hebben over de wapeninleveractie of wil u uw zorgen met ons delen? Dan kunt u contact opnemen met Jurjen Jaarsma, naast docent ook onze preventiemedewerker.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het OPDC,

Teamleider Marinda Hagen

Adres: J.C. Kapteynlaan 13/1, 9714 CL Groningen

Telefoon: 050 321 0540

 

 

Bijlage 1: Informatie Halt

 

Voorlichting wapens en geweld

Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. In de voorlichtingen gaan we in gesprek over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terechtkomt. De les Wapens en geweld richt zich op de zorgelijke trend rondom wapenbezit onder jongeren. In deze voorlichting leren jongeren over de risico’s en gevolgen van wapenbezit en -gebruik en worden hen handelingsperspectieven aangereikt.

 

Doel

Leerlingen worden in deze les bewust gemaakt van de strafrechtelijk gevolgen van wapenbezit en -gebruik. Daarnaast leren ze over de risico’s en gevolgen van wapenbezit en -gebruik voor zowel slachtoffer, dader als omgeving en de rol die sociale media daarin speelt (de onwerkelijkheden die getoond worden). Belangrijk is dat jongeren zich na deze les beseffen dat wapenbezit niet normaal is en dat ze niet alles moeten geloven wat er op social media te zien is.

 

Inhoud

In deze les staat het gesprek met de leerlingen centraal. De les start met een prikkelende introductievideo die leerlingen in staat stelt hun eigen kennis en ervaring over het onderwerp te delen met de klas. Daarna wordt met stellingen en vragen de risico’s en gevolgen van wapenbezit aan de orde gesteld. Door casussen en een video van een ervaringsdeskundige, komen de drie motieven van wapenbezit aan bod (angst, stoerdoenerij en doelmatig gebruik). De les wordt afgesloten met een samenvatting en handelingsperspectieven voor de jongeren.

 

Strafrecht

Als het nodig intervenieert Halt. Halt voert dan de Halt-interventie in strafrechtelijk kader uit, dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van, en in overleg met het Openbaar Ministerie.

Halt probeert jongeren zich bewust te maken van zijn/haar handelen door middel van leeropdrachten en excuus aanbieden, en dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen. Hierbij vindt Halt het belangrijk dat ouders bij de interventie worden betrokken.

 

Meer info vindt u op: www.halt.nl

 

 

Bijlage 2: Inleverlocaties

 

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 oktober 2021 kunnen iedere middag tussen 14.00 en 17.00 uur wapens worden ingeleverd in de politiebureaus in Groningen en Haren:

Rademarkt 12                    9711 CV Groningen

Diamantlaan 168              9743 BK Groningen

Korreweg 3                        9714 AA Groningen

Parkallee 20                       9735 AB Groningen

Vondellaan 8                     9752 EC Haren

 

Daarnaast kunnen iedere avond tussen 18.00 en 21.00 uur wapens worden ingeleverd op verschillende locaties:

 

Maandag 11 oktober

De Wijert                            Winkelcentrum                               Van Lenneplaan, 9721 PE

Binnenstad museum      Regenboogzebra                             Ubbo Emmiussingel 9711 BC

 

Dinsdag 12 oktober

Selwerd/Paddepoel       Vensterschool                                  Eikenlaan 288, 9741 EW

Oosterpark                        JOP                                                       Klaprooslaan 304 a, 9713 SZ

 

Woensdag 13 oktober

Lewenborg                        Wij-team Het Dok                           Kajuit 4, 9733 CA

Hoogkerk                            Parkeerplaats Fabriekslaan         Zuiderweg, 9745 AV

 

Donderdag 14 oktober

Binnenstad                        Grote Markt, 9712 HN

Haren                                   Wij-team                                            Raadhuisplein 10, 9751 AN

 

Vrijdag 15 oktober

Beijum                                 Trefpunt (jeugdsoos)                    Beijumerweg 17, 9737 AB

Vinkhuizen                         Winkelcentrum                               Siersteenlaan 428, 9743 ES