Het OPDC programma

Het OPDC programma is sterk toegesneden op de individuele leerling en levert in principe maatwerk. Gemiddeld verblijven leerlingen bijna vier maanden bij Rebound in een groep met maximaal tien tot twaalf andere leerlingen. TTVO leerlingen verblijven hier gemiddeld een jaar in een groep met maximaal 15 leerlingen. Het OPDC programma wordt vijf dagen per week en veelal op de OPDC locatie aangeboden. TTVO leerlingen zijn vaak bij het start van het traject verminderd belastbaar en volgen een opbouw programma waarbij de onderwijstijd telkens toeneemt.

Het OPDC programma bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

 • Onderwijs
 • Groepsprogramma’s gericht op gedrag. Voor het TTVO is dit nog in ontwikkeling.
 • Individuele begeleiding. Voor TTVO leerlingen geldt dit nog alleen voor het onderwijsgedeelte.

Lesprogramma

Iedere leerling volgt onderwijs op maat. Het niveau waarop de leerling onderwijs volgt, moet worden gecontinueerd, liefst moeten achterstanden worden ingehaald of in ieder geval niet verder oplopen. Voor Reboundleerlingen geldt dat de school van herkomst levert werkschema’s, materiaal, toetsen en proefwerken aan en corrigeert deze. De leerling neemt gewoonlijk zijn eigen boeken mee. TTVO leerlingen werken met IVIO materialen, een eigen methode met een duidelijk structuur, een programma van toetsing en uitermate geschikt voor tussentijdse instap.

Gemiddeld besteedt OPDC 21 uur (lesuren van 45 minuten) aan Algemeen Vormend Onderwijs, de zogenaamde AVO-vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.).

Leerlingen die moeite hebben met het lesprogramma worden in kleine groepen begeleid en krijgen individuele instructies. Leerlingen die daar aan toe zijn kunnen bepaalde vakken volgen op andere scholen. Ook is er de mogelijkheid om stage te lopen.

Aanvullend programma

Projectonderwijs

Voor Reboundleerlingen geldt dat naast het onderwijsprogramma waarbij leerlingen zich richten op de leerstof die wordt aangeboden door de school van herkomst krijgen de leerlingen ook 2 lesuren per week projectonderwijs. Hierbij zijn we themagericht aan het werk en willen we werken aan algemene schoolse vaardigheden en ontwikkelthema’s bij leerlingen. Dit heeft betrekking op zowel schoolse als meer persoonlijk en maatschappelijk relevante vaardigheden/kennis. De vaardigheden die centraal zullen staan zijn samenwerken en presenteren. Voor de TTVO is dit nog in ontwikkeling.

Doel projectonderwijs op het OPDC:

 • Samenwerken
 • Schoolse Vaardigheden aanleren
 • Sociale vaardigheden aanleren
 • Kennis rondom maatschappelijk relevante onderwerpen vergroten
 • Kennis rondom persoonsontwikkeling vergroten

Sport

De leerlingen van Rebound volgen naast 2 uur gymnastiek ook 2 uur per week het sportprogramma. De TTVO leerlingen kunnen 2 uur per week gymnastiek volgen.

Doel van het sportprogramma is om de leerlingen kennis te laten nemen van (een deel van) het aanbod van sportactiviteiten in de stad Groningen die normaal niet of nauwelijks aan bod komen tijdens de reguliere sportactiviteiten op scholen. We willen bereiken dat onze leerlingen enthousiast raken en wellicht één van deze activiteiten gaan kiezen als vorm van vrijetijdsbesteding.

Groepsprogramma’s gericht op gedrag

Belangrijk onderdeel op het OPDC is het gedrags- en vaardigheidsprogramma, TOP’s! Dit onderdeel wordt voor Reboundleerlingen zowel in groepsverband als individueel aangeboden. Doel hiervan is vaardigheden van leerlingen te vergroten die de kans op een succesvol vervolgtraject op school én daarbuiten vergroten. Voor de TTVO leerlingen wordt nog een programma ontwikkeld.

TOPs!

Het doel van TOPs is om leerlingen te leren elkaar te helpen en van elkaar positief gedrag te leren. Het uiteindelijke doel is dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen denken en handelen. Hierdoor wordt hun eigen kracht versterkt, worden gedragsproblemen voorkomen of verminderd, ontwikkelen zij een positief waardensysteem en zijn zij voorbereid op hun rol als burger.

Met TOPs wordt gewerkt aan het creëren van een positief leer-en leefklimaat op school. In een positief leer-en werkklimaat houden leerlingen rekening met elkaar, kunnen zij elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen om problemen op te lossen. Leerlingen hebben respect voor elkaar en laten positief gedrag zien. Dit komt de veiligheid van Rebound ten goede. TOPs! Wordt gegeven door gecertificeerde trainers.

Het programma bestaat uit vier typen bijeenkomsten:

 • Omgaan met boosheid
 • Sociale vaardigheden lessen
 • Lessen moreel redeneren
 • TIP-bijeenkomsten: leerlingen worden hierin gemotiveerd en geleerd om elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren.

De duur van de bijeenkomsten is 45 minuten en worden 3 keer per week gegeven.

Ieder jaar worden er twee ouderavonden georganiseerd die als centraal thema TOPs! hebben.

Weerbaarheidtraining of agressie regulatie trainingen

Een aantal leerlingen heeft naast het reguliere programma behoefte aan extra aandacht voor het leren omgaan met emoties. Sommige leerlingen hebben het nodig meer op te komen voor zichzelf, willen leren hun grenzen te ontdekken en aan te geven op een rustige, duidelijke manier. Andere leerlingen hebben last van hun boosheid waar zij op een ongewenste manier mee omgaan en willen leren hoe zij dit anders kunnen uiten.

Voor deze leerlingen zijn er de weerbaarheidstrainingen. Een keer per week gaan deze leerlingen naar een sportzaal waar de trainingen worden verzorgd door een erkend weerbaarheidstrainer. Naast een mentaal deel wordt ook gewerkt met fysieke oefeningen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • Opkomen voor jezelf
 • Reageren op gepest worden
 • Groepsdruk
 • Zelfvertrouwen
 • Boosheid en agressie; hoe herken ik het en hoe ga ik er mee om.
 • Ontspannen: hoe doe ik dat?

Training agressieregulatie / omgaan met boosheid op Rebound

Op het OPDC kun je een training agressieregulatie / omgaan met boosheid volgen. De training bestaat uit een intakegesprek en 6 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. Tijdens deze training wordt er gewerkt aan onder andere de volgende thema’s:

 • Lichaamshouding
 • Herkennen van andermans grenzen
 • Herkennen van je eigen grenzen
 • Inzicht krijgen in je eigen boosheid/agressie
 • Herkennen van momenten, dat je je zelfbeheersing dreigt te verliezen
 • Hoe houd ik controle?
 • Keuzes maken in het omgaan met conflicten

De training is ontwikkeld door Trainersgroep Weerbaarheid en wordt gegeven door één van de eigen docenten van Rebound. De training is gebaseerd op verschillende werkvormen uit onder andere Weerbaarheidstrainingen, Rots & Water en Agressie Regulatie Training. Het is een psycho-fysieke training, leren door doen en ervaren, gecombineerd met enkele leergesprekken. Hiernaast wordt er gewerkt met een leerlingenschrift om inzicht te krijgen in je eigen gedrag. De trainingen worden gegeven in een gymzaal.

Aan het begin van de trainingen spreek je een aantal werkdoelen af met jezelf (tijdens het intakegesprek). Je krijgt een certificaat als bewijs van deelname, wanneer je serieus aan je leerdoel(en) hebt gewerkt, aanwezig bent geweest tijdens alle trainingen en je het leerlingenschrift voldoende hebt ingevuld.

In het kort:

 • Psycho-fysieke training
 • Beter leren omgaan met boosheid/agressie
 • Beter leren controle te houden of te krijgen over eigen gedrag in lastiger situaties

Individuele begeleiding

Het vaardighedenmodel

De individuele coaching van OPDC leeringen vindt plaats door het hele programma heen, door alle medewerkers maar met name tijdens de mentorgesprekken. Aan de hand van het Vaardighedenmodel Rebound Groningen gaan leerlingen actief bezig met het behalen van hun doelen. Zij krijgen inzicht in eigen probleemsituaties, krijgen kennis aangeboden voor alternatieve gedragswijzen. Daarnaast kunnen de leerlingen deze kennis toepassen in eenvoudige en meer complexe situaties op Rebound en op de vervolgschool. De individuele coaching van TTVO leerlingen vindt plaats door actief betrokken jeugdhulpverleners die al betrokken zijn bij de leerlingen.