TTVO

TTVO is onze tussenvoorziening die thuiszittende leerlingen door middel van een onderwijszorgtraject weer terugleidt naar het regulier onderwijs. De volgende criteria zijn van toepassing op de leerlingen:

  • De leerlingen zijn thuiszitters (‘leerplichtige jongeren tussen de 12 en 16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar die vallen onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staan op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen, zonder dat zij ontheffing hebben van de leerplicht, resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs’).
  • Bij de leerlingen is er sprake van forse internaliserende problematiek en een beperkte belastbaarheid.
  • Daarnaast hebben de leerlingen een TL-/HAVO-/VWO- gymnasiumniveau en hebben ze bij de start op het TTVO geen VSO-perspectief.

 

De plaatsing is van tijdelijke aard en er is een onderwijsperspectief. Het streven is om een leerling binnen één schooljaar te schakelen naar een vorm van regulier onderwijs. Bij voorkeur is dit de school van herkomst, maar het kan ook een andere reguliere school zijn of bijvoorbeeld de VAVO of het MBO, zo nodig met deelschakeling of symbiose.

 

Het ECT is betrokken bij de plaatsing van de leerling en er wordt samengewerkt met de school van herkomst.

 

Bij TTVO wordt er nauw samengewerkt met ketenpartners. Eén keer in de 6 tot 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats met alle betrokken, zodat er een goede afstemming is over in welke fase van het traject een leerling is en wordt het perspectief en de doelen van de leerling besproken.

 

Afhankelijk van de draagkracht en de belastbaarheid van de leerling, wordt bij de intake afgesproken hoeveel dagdelen de leerling op TTVO zal starten en welke vakken de leerling gaat volgen. Er worden precieze afspraken gemaakt over de te verwachten onderwijsopbrengsten. Dit alles wordt vastgelegd in een handelingsplan.

TTVO werkt hierbij met een fasemodel. Het fasemodel geeft de verschillende ontwikkelstadia weer van de TTVO- leerling, maar ook wie bij welke fase betrokken is en wat zijn/ haar verantwoordelijkheden zijn. Voor leerlingen die daar baat bij hebben worden weerbaarheidslessen aangeboden.

De leerlingen krijgen een individueel onderwijsprogramma op maat aangeboden.

Het niveau waarop de leerling onderwijs volgt, wordt bij TTVO gecontinueerd. De leerlingen werken met planningen van hun school van herkomst of via IVIO, om te voorkomen dat leerlingen achterstanden oplopen. Hierbij kan er eventueel ook worden gewerkt aan het inhalen van achterstanden. Leerlingen die moeite met bepaalde vakken, krijgen individuele instructies, zo nodig van vakdocenten. Wanneer de leerling werkt met planningen van de school van herkomst, dan neemt de leerling gewoonlijk zijn eigen boeken mee. De school van herkomst levert werkschema’s, materiaal, toetsen en proefwerken aan en corrigeert deze, of er wordt besloten om via IVIO te werken.

Wanneer er wordt getwijfeld of het niveau van de lesstof aansluit bij de leerling, kan een niveau-onderzoek worden afgenomen op het OPDC. Mocht blijken dat de school van herkomst niet bij het niveau van de leerling kan aansluiten, dan wordt er onder verantwoordelijkheid van de school gezocht naar een passend onderwijsaanbod op het OPDC (en na de OPDC-periode op een andere school). Het ECT kan hierbij ondersteuning bieden.